logo-jwz-zonder-tekst
 

Privacy Verklaring

 

Als deelnemer en/of donateur aan/van 1 van onze activiteiten geef je uitdrukkelijk toestemming om je gegevens in lijn met ons privacy beleid te verwerken.

1 De verantwoordelijken zijn.

1.1      Jeugdwedstrijdzeilen Noord, gevestigd aan  Hoofdweg west 76, 9944 EB Nieuwolda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.2      bestuurders, trainers en/of coaches die uit hoofde van hun taak kennis kunnen nemen van persoonlijke gegevens van deelnemers, collega’s, etc. zijn gehouden aan geheimhouding.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Jeugdwedstrijdzeilen Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

2.1      Van deelnemende zeilers en zeilouders:

– Voor- en achternaam zeiler
– Geboortedatum zeiler
– Watersportverbond lidnummer
– Zeilklasse en niveau
– Zeilnummer
– Resultaten evenementen
– Foto’s trainingen en evenementen
– Voor- en achternaam ouders
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

2.2      Van trainers / begeleiders:

-  Voor- en achternaam trainer
– Geboortedatum trainer
– Watersportverbond lidnummer
– Zeiltrainersopleiding
– Foto’s trainingen en evenementen
– Voor- en achternaam ouders (bij minderjarig)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

2.3      Van sponsoren:

 -Voor- en achternaam sponsor
– Bedrijfsnaam sponsor
– Bedrijfslogo sponsor
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

2.4      Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jeugdwedstrijdzeilen Noord verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bijde online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ofni.[antispam].@jeugdwedstrijdzeilen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jeugdwedstrijdzeilen Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden(per e-mail) van onze uitnodigingen voor evenementen en trainingen
– Het maken van indelingen voor evenementen en trainingen
– Het maken van resultaatoverzichten en klassementen van evenementen
– Publiceren resultaten en foto’s van evenementen
– Publiceren van sponsoruitingen
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te kunnen bereiken in het geval van calamiteiten

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Jeugdwedstrijdzeilen Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdwedstrijdzeilen Noord) tussen zit.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jeugdwedstrijdzeilen Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

5.1 Categorie Reden bewaring gegevens Bewaartermijn

- Betalingsgegevens Financiële verantwoording 5 jaar
- Resultaatoverzichten Publicatie op website 5 jaar
- Foto en beeldmateriaal Publicatie op website 5 jaar
- NAW gegevens (zeiler, ouders, trainers, sponsoren) Indelingen, planning, -  -- overzichten, resultaten, klassementen, facturering 2 jaar
- E-mailadres Uitnodigingen, informatie over evenementen 2 jaar
- Zeilklasse, zeilnummer Indelingen, klassementen 2 jaar
- Bankrekeningnummer Facturering 2 jaar

6 Delen van persoonsgegevens met derden

Jeugdwedstrijdzeilen Noord verstrekt uitsluitend na toestemming van u gegevens aan derden. Dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jeugdwedstrijdzeilen Noord gebruikt de volgende platformen voor het laten zien van afbeeldingen.

  • Google foto's
  • Facebook
  • Instagram

 7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jeugdwedstrijdzeilen Noord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jeugdwedstrijdzeilen Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ofni.[antispam].@jeugdwedstrijdzeilen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jeugdwedstrijdzeilen Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ofni.[antispam].@jeugdwedstrijdzeilen.nl.