Privacy Statement

Jeugdwedstrijdzeilen Noord, gevestigd aan Meerweg 227, 9752 XD Haren (Gn), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: secretariaat@jeugdwedstrijdzeilen.nl, Meerweg 227 9752 XD Haren (Gn)
Persoonsgegevens die wij verwerken
Jeugdwedstrijdzeilen Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Van deelnemende zeilers en zeilouders: – Voor- en achternaam zeiler
– Geboortedatum zeiler
– Watersportverbond lidnummer
– Zeilklasse en niveau
– Zeilnummer
– Resultaten evenementen
– Foto’s trainingen en evenementen
– Voor- en achternaam ouders
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Van trainers / begeleiders: -Voor- en achternaam trainer
– Geboortedatum trainer
– Watersportverbond lidnummer
– Zeiltrainersopleiding
– Foto’s trainingen en evenementen
– Voor- en achternaam ouders (bij minderjarig)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Van sponsoren: -Voor- en achternaam sponsor
– Bedrijfsnaam sponsor
– Bedrijfslogo sponsor
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Jeugdwedstrijdzeilen Noord verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bijde online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@jeugdwedstrijdzeilen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jeugdwedstrijdzeilen Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze uitnodigingen voor evenementen en trainingen
– Het maken van indelingen voor evenementen en trainingen
– Het maken van resultaatoverzichten en klassementen van evenementen
– Publiceren resultaten en foto’s van evenementen
– Publiceren van sponsoruitingen
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren of u te kunnen bereiken in het geval van calamiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming
Jeugdwedstrijdzeilen Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdwedstrijdzeilen Noord) tussen zit.

Jeugdwedstrijdzeilen Noord gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress
– Microsoft Office pakket
– Windows 8 of hoger
– Gmail
– Outlook
– Google Forms

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jeugdwedstrijdzeilen Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie Reden bewaring gegevens Bewaartermijn
Betalingsgegevens Financiële verantwoording 5 jaar
Resultaatoverzichten Publicatie op website 5 jaar
Foto en beeldmateriaal Publicatie op website 5 jaar
NAW gegevens (zeiler, ouders, trainers, sponsoren) Indelingen, planning, overzichten, resultaten, klassementen, facturering 2 jaar
E-mailadres Uitnodigingen, informatie over evenementen 2 jaar
Zeilklasse, zeilnummer Indelingen, klassementen 2 jaar
Bankrekeningnummer Facturering 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Jeugdwedstrijdzeilen Noord verstrekt uitsluitend na toestemming van ugegevens aan derden. Dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jeugdwedstrijdzeilen Noord gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jeugdwedstrijdzeilen Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@jeugdwedstrijdzeilen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jeugdwedstrijdzeilen Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@jeugdwedstrijdzeilen.nl